Shari'ah Advisors

 

International Shari'ah Advisors (AMANIE ADVISORS)

DR. MOHAMED ALI ELGARI.jpg  DR. MOHD DAUD BAKAR.jpg  DR. MUHAMMAD AMIN ALI QATTAN.jpg  DR. OSAMA AL DEREAI.jpg

Dr. Mohamed Ali Elgari

Dr. Mohd Daud Bakar Dr. Muhammad Qattan Dr. Osama AL Dereai
Kingdom of Saudi Arabia
 Malaysia  Kuwait  Qatar

  For more

 

Australian Shari'ah Advisors

-ibrahim-abu-mohamed.jpg Sh_Wissam-865951-edited.jpg   Dr_Shabbir_Ahmed-825823-edited-189168-edited.jpg Almir Colan-128622-edited.jpg

Dr. Ibrahim Abu Muhammad

Sheikh Wissam Zaatiti   Dr. Shabbir Ahmed Almir Colan
  For more